Informatie

Voor wie doen we het?
Voor onze kinderen, onze broer of zus. Kinderen worden geboren, ontwikkelen zich, worden volwassen, verlaten het ouderlijk huis en gaan op zichzelf wonen. Tot zover een heel gewoon verhaal.....maar het gaat ook wel eens anders!

Bij de geboorte of later en soms na veel onderzoek wordt ontdekt dat het kind in meer of mindere mate verstandelijk, lichamelijk en/of zintuigelijk gehandicapt is. Dan is er een grote schrik, angst met wanhoop, verdriet, hoop en het zoeken naar oplossingen. Uiteraard doen we er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en op te laten groeien in onze maatschappij. Je komt in een 'andere wereld' terecht. Je zoekt naar het hoogst haalbare niveau van welbevinden en zelfstandigheid, rekeninghoudend met de persoonlijke handicap. 

De aanleiding tot wonen
Ouders willen een goede en veilige plek voor hun kind(eren). Ouders worden ouder en de kinderen worden volwassen. De optimale verzorging en begeleiding, zoals dat vanzelfsprekend altijd gerealiseerd is, wordt bemoeilijkt door het ouder worden en kan binnen afzienbare tijd niet meer worden gegeven. Ook de kinderen zelf geven de wens te kennen het ouderlijk huis te willen verlaten om zelfstandig begeleid, samen met andere leeftijdsgenoten, te gaan wonen.

Ouders vormden zo een initiatiefgroep om op zoek te gaan naar een goede woonvoorziening voor hun kinderen (De vereniging is in 1999 opgericht, de woonvoorziening is in 2008 gerealiseerd). 

Doelgroep
Het gaat om kinderen die afhankelijk zijn van anderen en altijd op begeleiding zijn aangewezen. De verstandelijke handicap komt bij de meeste kinderen voort uit een aangeboren afwijking, waaraan zij zelf niets kunnen doen. Dat maakt het wonen voor hen ook zo bijzonder. Toch kunnen ze best veel zelf, de één meer dan de ander en daar is begeleiding op afgestemd. Zo heeft iedere bewoner 2 persoonlijk begeleiders. Begeleiding is noodzakelijk om (z)onder zorg te kunnen wonen en leven. Het team van begeleiders geeft de bewoners het gevoel erbij te horen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Het team van begeleiders neemt zo a.h.w. de zorg uit handen van ouders en verwanten. 

Wensen vanuit ouderlijke zorg
Liefst zoals het thuis was.
Ouders willen vanuit de zorg die ze jaren aan hun kind besteed hebben, gerealiseerd zien dat kun kind naar een stabiele, veilige en gezellige woon- en leefsfeer overgaat, met de zorg en veiligheid zoals ze dat thuis gewend zijn. Samen met andere ouders hebben zij een grote inbreng in hoe de woonbegeleiding en de zorg gerealiseerd wordt.
Zorginkoop met een PGB maakt het mogelijk eigen regie te voeren. Nadat in 2008 het wonen is gerealiseerd, is een oudercomissie opgezet om de belangen van bewoners en ouders in samenwerking met de zorgaambieder te behartigen. De zorg en begeleiding van je kind aan anderen overdragen kan alleen dan slagen wanneer er voldoende vertrouwen is in begeleiders van de zorgaanbieder. Dit blijft een continu proces, want er gebeurt genoeg in zorgland, zoals gebeurtenissen die PGB-zorg bemoeilijken. Dan is het zoeken naar de juiste balans tussen zorg, wensen, financiën en instanties. In de loop der jaren is er veel gebeurd met het PGB en zijn er telkens weer andere instanties betrokken (CIZ, SVB, zorgkantoor, WMO-gemeente enz). 

Doelstelling
De doelstelling 'een bijzondere woonomgeving voor het kind met optimale begeleiding' is in het gebouw gerealiseerd en in de zorg een continu proces van zoeken en afstemmen van de juiste begeleiding met elkaar. (Met dank aan alle mensen die betrokken zijn geweest, adviseren, de weg wijzen of relativeren en hulp bieden) om tot deze bijzondere vorm van wonen voor onze kinderen te komen.
Bewoners worden ook ouder, waardoor de zorg soms anders moet worden ingezet. Hierin worden de wensen en de mogelijkheden van de kinderen op hun welbevinden en woonvoorziening afgestemd. Het begeleiden en wonen in deze bijzondere woonomgeving gaat immers gewoon door. Met individuele plannen, overleg en discussies en doelen om verder te groeien, daar waar dat mogelijk is. Die doelstelling en een gelukkig leven staan op nummer 1.

Om te zien of we met elkaar nog de juiste 'beelden' van goede begeleiding hebben, wordt er jaarlijks een evaluatie gehouden. De evaluatie heeft tot doel, zorg en welbevinden nog beter te maken. In themavergaderingen wordt de zorg in de praktijk met medewerkers van de zorgaanbieder en vertegenwoordigers besproken om die verder te optimaliseren voor individuele - en groepsprocessen.
Regelmatig vergadert de oudercommissie met een afvaardiging van het team om de voortgang van zorg en  activiteiten te bespreken en te organiseren. De betrokkenheid is groot om met elkaar de juiste zorg te kunnen realiseren, vrijwilligers te zoeken of zorgondersteuning te bieden. Leden komen regelmatig in vergadering bijeen om bijvoorbeeld de financiën, het overleg met instanties en de activiteiten te bespreken. Soms wordt een broers-en zussendag georganiseerd, zij zullen, daar waar mogelijk, die taken van ouders in de toekomst gaan overnemen. Overleg en betrokkenheid, we doen het met elkaar, is een belangrijk en voortdurend streven.  Zorg blijft.

Geschiedenis
Wilt u zien wat de inspanningen van velen zijn geweest in de aanloop naar het project en de realisering ervan, dan gunnen wij u een trotse blik op de geschiedenis van onze vereniging. Het overzicht stopt op papier bij 2008, daarna loopt het in de praktijk gewoon door.

 

Zie hier het pdf bestand